Scroll to top
sk

Podmienky umiestnenia do ZSS

V prípade potreby umiestnenia klienta do ZSS sú potrebné urobiť tieto kroky:
Obrátiť sa so žiadosťou na umiestnenie do zariadenia pre seniorov, alebo do zariadenia opatrovateľskej služby na obec alebo mesto podľa trvalého pobytu  odkázaného občana. Obec (mesto) je kompetentná vo veci konať samostatne v súlade s § 80 zákona o sociálnych službách 448/2008. Zároveň Vám poskytne poradenstvo a potrebné tlačivá.

OBEC –  MESTO
* Tlačivo: Lekársky nález na účely posúdenia na sociálnu službu odovzdáte ošetrujúcemu lekárovi  na potvrdenie (vypísanie diagnóz) a  nálezov.
* Tlačivo: Žiadosť o posúdenie na  poberanie sociálnej služby – Uvedené tlačivo vypíšete spolu so žiadateľom  a podpísanú  spolu s Lek. Nálezom odovzdáte  na miestne príslušný mestský alebo obecný úrad, podľa trvalého pobytu žiadateľa.
Na základe predložených materiálov občana, príslušná samosprávny úrad vyhotoví lekársky posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

 +Vyhlásenie o majetku

V závere vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom uvedie stupeň odkázanosti občana a typ zariadenia, v ktorom sa môže občanovi sociálna služba zabezpečovať Mesto (obec) zhotoví pre Žiadateľa Rozhodnutie a  Posudok o odkázanosti  na poberanie sociálnej služby  príslušného typu   do ZOS §36, ZPS § 35,
Denný stacionár § 40,  podľa zákona 448/2008 Z.z.

VUC:
Do špecializovaného zariadenia §39 Z.z. 448/2008 podávate žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s požadovanými lekárskymi vyšetreniami, na odbor sociálnych vecí vyššieho územného celku, pod ktorý spadá  žiadateľ podľa miesta svojho trvalého bydliska. Na základe predložených materiálov občana, príslušný vyšší územný celok vyhotoví lekársky posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. V závere vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom uvedie stupeň odkázanosti občana a typ zariadenia. Žiadosť na  uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Táto služba môže byť požadovaná len na základe právoplatného rozhodnutia o sociálnej odkázanosti.
V ZSS  SAMARITÁNKA n. o.  Vás oboznámime s priestormi zariadenia a poskytneme Vám  okrem poradenstva aj tlačivo Žiadosti  na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Táto služba môže byť požadovaná len na základe právoplatného rozhodnutia o sociálnej odkázanosti. Okrem život ohrozujúcich prípadov – stav akútnosti.

Vyplnená  Žiadosť o umiestnenie do ZOS §36, ZPS §35, Denný pobyt §40 v Žarnovici sa podáva priamo v zariadení SAMARITÁNKA n.o. Žarnovica.
Na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby potrebujeme  tieto doklady:
Požadované doklady:
•    rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
•    kópiu rozhodnutia o poberaní dôchodku zo sociálnej poisťovne
•    Občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca, zdravotnú kartu – ak je z iného mesta
•    vyjadrenie lekára – vyšetrenia o bezinfekčnosti – vylúčenie prenosných chorôb (krv, moč, výtery a štítok)
•    vyjadrenie lekára  – psychiatra o vhodnosti  kolektívneho spolunažívania (bez agresie)
•    Lieky – najmenej na týždeň s popisom užívania
•    Stručný životopis, kontakty na príbuzných, niekoľko fotiek s napísaným vzťahom  ku klientovi
•   Zoznam označených vecí, ktoré si poberateľ SS  prinesie so sebou (hygienické potreby – zubná kefka, pasta, mydlo, sprchový gel, šampón, krém, telové mlieko, 2 uteráky, 2 pyžamá, spodné prádlo, 5 ks ponožiek, vreckovky, papuče, župan, domáce oblečenie, veci osobnej potreby) – ručné práce, kniha, ruženec, pletenie…
    Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o umiestnenie v domove sociálnych služieb, v zariadení pre seniorov

 • Do zariadenia si môžete priniesť aj osobné veci, vrátane drobných pamiatkových predmetov, televízor, rádio a osobné hygienické potreby.
 • Posteľnú bielizeň poskytuje zariadenie, ale môžete si priniesť aj vlastné.
 • Osobné prádlo, šatstvo  a bielizeň je potrebné označiť priezviskom / vyšiť alebo vypísať fixkou na textil/.
 • Sviatočné šaty je potrebné osobitne zabaliť a označiť menom.
 • Sociálna služba sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je s občanom spĺňajúcim podmienky uzatvorená najneskôr v deň nástupu do zariadenia sociálnych služieb.
 • Úhrada za poskytované služby je dohodnutá v zmysle cenníka služieb a podľa stupňa odkázanosti v rozmedzí 13 Eur až 17 Eur na deň.
 • V deň nástupu sa zaplatí záloha za príslušný kalendárny mesiac, podľa počtu dní dohodnutého pobytu v ZPS, ZOS alebo ŠZ.
 • V prípade akútneho prijatia do ZSS (poberateľ je prijatý do ZSS  bez vystavenia Posudku a Rozhodnutia o odkázanosti), tak do termínu doručenia týchto dokladov platí celkové  náklady za pobyt v ZSS – ako samoplatca.
 • Poskytnutie sociálnej služby končí uplynutím dohodnutej doby, premiestnením občana do iného zariadenia, prepustením občana do domácej starostlivosti, alebo úmrtím.
 • Občan môže byť prepustený zo ZSS ak ďalšie  poskytovanie služieb nie je potrebné, alebo ak  sústavne a hrubo porušil domáci poriadok.
 • Za spôsobené škody je povinný poberateľ – prípadne kontaktná osoba poskytnúť materiálnu – alebo finančnú náhradu.
 • Ak si klient berie  do ZSS  cennosti alebo iný majetok, uzatvorí sa s ním zmluva o ich úschove, kde sa uvedie presná špecifikácia  predmetov a iných cenností.
 • Za peniaze a cennosti, ktoré si ponecháva u seba, nesie sám zodpovednosť.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.