Scroll to top
sk

Kto sme

SAMARITÁNKA, n.o. Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie pre ľudí s ACH ulica Partizánska č. 20, 966 81 Žarnovica v súlade s ustanovením § 81 písm. i) a j) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách/ je registrovaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod č. OVVS/NO – 9/2003.

Krajský úrad v Banskej Bystrici odbor všeobecnej vnútornej správy, Nám. Ľ. Štúra č.1, 975 541 B. Bystrica vydal dňa 2.6.2003 ROZHODNUTIE podľa ust. § 9 ods.2 zákona NR SR  č.213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona NR  č. 35/2002 Z.z. v spojení s ustanovením §6 ods. 1 zákona NR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zamestnanci

Pracovný pomer medzi zamestnancami a neziskovou organizáciou SAMARITÁNKA v Žarnovici je uzatvorený podľa platného Zákonníka práce. Lekárom zariadenia je všeobecný lekár, spolupracujeme aj s lekármi, s ktorými majú klienti uzatvorené dohody o zdravotnej starostlivosti. Zariadenie navštevujú podľa potreby klientov. Zdravotný a opatrovateľský personál sa stará o obyvateľov po stránke hygienickej, ošetrovateľskej a opatrovateľskej. V spolupráci s príbuznými zabezpečuje lekárske vyšetrenia, zdravotné kontroly, lieky a zdravotné pomôcky.

Zariadenie má k 1.9.2023 dvoch zamestnancov na dohodu a osemnásť zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, pričom ich štruktúra je nasledovná:

  • Riaditeľka
  • Zástupca riaditeľa /Manažér kvality
  • Sociálna pracovníčka
  • Inštruktorka socialnej rehabilitácie
  • Zdravotná sestra
  • Zdravotná asistentka
  • 14 opatrovateliek

Dve pracovníčky majú zároveň akreditáciu na špecializovanú terapiu ľudí, postihnutých Alzeimerovou chorobou.

Štruktúra orgánov

Správna rada:
Hlavačka  Tomáš MBA – predseda SR
Mgr. Vallová Tatiana – členka SR
Mgr. Lipjanska Dominika – členka SR
Bieleková  Iveta – členka  SR
Bc. Gendiarová  Zuzana – členka  SR

Dozorná rada:       
Kľačanská Erika – predseda DR
Moravčíková Jana – členka DR
Oslanec Július – člen DR

Riaditeľka:
Mgr. Hlavačková Júlia MBA – štatutárny zástupca

Klienti

Z hľadiska pomoci:

Podľa individuálnych potrieb poskytujeme potrebnú pomoc pri sebaobslužných úkonoch.

Z hľadiska odkázanosti:

Podľa posúdenia majú stupeň odkázanosti minimálne IV.