Ďakujeme všetkým

že rešpektujú usmernenia a personálu patrí zvlášť poďakovanie  za ich vysoké pracovné nasadenie.

Alzheimer poradenstvo

Širokej verejnosti ponúkame poradenstvo v oblasti starostlivosti o starých ľudí a osoby, postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Denný stacionár

Ponúkame ambulantnú službu v dennom stacionári. Podmienkou prijatia je posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu denného stacionáru s minimálnym stupňom  odkázanosti č. III.

Zamestnanci PDF Tlačiť E-mail


Pracovný pomer medzi zamestnancami a neziskovou organizáciou SAMARITÁNKA v Žarnovici je uzatvorený podľa platného Zákonníka práce. Lekárom zariadenia je všeobecný lekár, spolupracujeme aj s lekármi, s ktorými majú klienti uzatvorené dohody o zdravotnej starostlivosti. Zariadenie navštevujú podľa potreby klientov. Zdravotný a opatrovateľský personál sa stará o obyvateľov po stránke hygienickej, ošetrovateľskej a opatrovateľskej. V spolupráci s príbuznými zabezpečuje lekárske vyšetrenia, zdravotné kontroly, lieky a zdravotné pomôcky.

Zariadenie má k 1.1.2018 sedem zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, pričom ich štruktúra je nasledovná:

- riaditeľka

- 1 sociálna pracovníčka

- 1 asistent sociálnej práce

- 1 zdravotná asistentka

- 12 opatrovateliek

 

 

 

Dve pracovníčky majú zároveň akreditáciu na špecializovanú terapiu ľudí, postihnutých Alzeimerovou chorobou.

 

SAMARITÁNKA dnes

SAMARITÁNKA, n.o. je moderné zariadenie, poskytujúce vysoký štandard službieb, príjemné prostredie, možnosti kultúrneho i spoločenského vyžitia, individuálnu aj skupinovú terapiu a empatický prístup prívetivého, odborne zdatného personálu. Záujemcov zapisujeme do poradovníka.

SAMARITÁNKA história

Po rekonštrukcii jednej z budov sa zvýšila kapacita zariadenia o 11 miest. Pribudli nové komfortné izby s vlastným sociálnym zariadením, vertikálny výťah, spoločenská miestnosť i priestory na stretávanie sa klientov s príbuznými pri zachovaní súkromia s možnosťou prespania.

SAMARITÁNKA plány

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, dôraz na zvyšovanie kvality, vzdelávanie, rodinnú atmosféru, poradenstvo pre poberateľov a ich rodinných príslušníkov, skrášľovanie životných podmienok, úpravy terénu na dvore a plnenie potrieb poberateľov sociálnych služieb.