Zamestnanci Tlačiť


Pracovný pomer medzi zamestnancami a neziskovou organizáciou SAMARITÁNKA v Žarnovici je uzatvorený podľa platného Zákonníka práce. Lekárom zariadenia je všeobecný lekár, spolupracujeme aj s lekármi, s ktorými majú klienti uzatvorené dohody o zdravotnej starostlivosti. Zariadenie navštevujú podľa potreby klientov. Zdravotný a opatrovateľský personál sa stará o obyvateľov po stránke hygienickej, ošetrovateľskej a opatrovateľskej. V spolupráci s príbuznými zabezpečuje lekárske vyšetrenia, zdravotné kontroly, lieky a zdravotné pomôcky.

Zariadenie má k 1.1.2018 sedem zamestnancov v trvalom pracovnom pomere, pričom ich štruktúra je nasledovná:

- riaditeľka

- 1 sociálna pracovníčka

- 1 asistent sociálnej práce

- 1 zdravotná asistentka

- 12 opatrovateliek

 

 

 

Dve pracovníčky majú zároveň akreditáciu na špecializovanú terapiu ľudí, postihnutých Alzeimerovou chorobou.