Ďakujeme všetkým

že rešpektujú usmernenia a personálu patrí zvlášť poďakovanie  za ich vysoké pracovné nasadenie.

Alzheimer poradenstvo

Širokej verejnosti ponúkame poradenstvo v oblasti starostlivosti o starých ľudí a osoby, postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Denný stacionár

Ponúkame ambulantnú službu v dennom stacionári. Podmienkou prijatia je posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu denného stacionáru s minimálnym stupňom  odkázanosti č. III.

Podmienky umiestnenia do ZSS PDF Tlačiť E-mail

V prípade potreby umiestnenia klienta do ZSS sú potrebné urobiť tieto kroky:
Obrátiť sa so žiadosťou  na umiestnenie  do  zariadenia pre seniorov, alebo do zariadenia opatrovateľskej služby na obec alebo mesto podľa trvalého pobytu  odkázaného občana. Obec (mesto ) je kompetentná vo veci konať samostatne v súlade s § 80 zákona o sociálnych službách 448/2008 . Zároveň Vám  poskytne poradenstvo a potrebné tlačivá.

OBEC -  MESTO
*Tlačivo :Lekársky nález na účely posúdenia na sociálnu službu odovzdáte   ošetrujúcemu lekárovi  na potvrdenie (vypísanie diagnóz) a  nálezov.
* Tlačivo : Žiadosť o posúdenie na  poberanie sociálnej služby – Uvedené tlačivo vypíšete spolu so žiadateľom  a podpísanú  spolu s Lek. Nálezom odovzdáte  na miestne príslušný mestský alebo obecný úrad , podľa trvalého pobytu žiadateľa .  
   Na základe predložených materiálov občana , príslušná samosprávny úrad vyhotoví lekársky posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
V závere vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom uvedie stupeň odkázanosti občana a typ zariadenia , v ktorom sa môže občanovi sociálna služba zabezpečovať Mesto (obec) vhotoví pre Žiadateľa Rozhodnutie a  Posudok o odkázanosti  na poberanie sociálnej služby  príslušného typu   do ZOS §36, ZPS § 35,
Denný stacionár § 40,  podľa zákona 448/2008 Z.z.

VUC:
 Do špecializovaného zariadenia  § 39  Z.z. 448/2008 podávate  žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s požadovanými lekárskymi vyšetreniami, na odbor sociálnych vecí vyššieho územného celku, pod ktorý spadá  žiadateľ podľa miesta svojho trvalého bydliska.   Na základe predložených materiálov občana, príslušný vyšší územný celok vyhotoví lekársky posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. V závere vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom uvedie stupeň odkázanosti občana a typ zariadenia . Žiadosť na  uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Táto služba môže byť požadovaná len na základe právoplatného rozhodnutia o sociálnej odkázanosti.
V ZSS  SAMARITÁNKA n. o.  Vás oboznámime s priestormi zariadenia a poskytneme Vám  okrem poradenstva aj tlačivo Žiadosti  na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Táto služba môže byť požadovaná len na základe právoplatného rozhodnutia o sociálnej odkázanosti.   Okrem život ohrozujúcich prípadov – stav akútnosti

Vyplnená  Žiadosť o umiestnenie do ZOS §36, ZPS § 35, Denní pobyt § 40 v Žarnovici sa podáva priamo v zariadení SAMARITÁNKA n.o. Žarnovica.
Na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby potrebujeme  tieto doklady:
Požadované doklady:
•    rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
•    kópiu rozhodnutia o poberaní dôchodku zo sociálnej poisťovne
•    Občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca, zdravotnú kartu – ak je z iného mesta
•    vyjadrenie lekára – vyšetrenia o bezinfekčnosti – vylúčenie prenosných chorôb(krv, moč, výtery a štítok)
•    vyjadrenie lekára  - psychiatra o vhodnosti  kolektívneho spolunažívania (bez agresie)
•    Lieky – najmenej na týždeň s popisom užívania
•    Stručný životopis, kontakty na príbuzných, niekoľko fotiek s napísaným vzťahom  ku klientovi
•    Zoznam označených vecí, ktoré si poberateľ SS  prinesie so sebou (hygienické potreby – zubná kefka, pasta, mydlo, sprchový gel, šampón, krém, telové mlieko, 2 uteráky, 2 pyžamá, spodné prádlo, 5 ks ponožiek, vreckovky, papuče, župan, domáce oblečenie, veci osobnej potreby) – ručné práce, kniha, ruženec, pletenie...

•    Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o umiestnenie v domove sociálnych služieb, v zariadení pre seniorov


Do zariadenia si môžete priniesť aj  osobné veci, vrátane drobných pamiatkových predmetov, televízor, rádio a osobné hygienické potreby.
Posteľnú bielizeň poskytuje zariadenie, ale môžete si priniesť aj vlastné .
 Osobné prádlo, šatstvo  a bielizeň je potrebné označiť priezviskom / vyšiť alebo vypísať fixkou na textil/. Sviatočné šaty je potrebné osobitne zabaliť a označiť menom.
Sociálna služba sa poskytuje na základe  zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ktorá je s občanom spĺňajúcim podmienky  uzatvorená najneskôr v deň nástupu do zariadenia sociálnych služieb. Úhrada za  poskytované služby  je dohodnutá v zmysle cenníka  služieb a podľa stupňa odkázanosti v rozmedzí 13 Eur  až 17 Eur na deň . V deň nástupu sa zaplatí záloha za príslušný kalendárny  mesiac, podľa počtu dní  dohodnutého pobytu v ZPS, ZOS alebo ŠZ. V prípade akútneho prijatia do ZSS (poberateľ je prijatý do ZSS  bez  vystavenia Posudku a Rozhodnutia  o odkázanosti) , tak do termínu doručenia  týchto dokladov platí  celkové  náklady  za pobyt v ZSS – ako samoplatca.
Poskytnutie sociálnej služby  končí uplynutím  dohodnutej doby, premiestnením  občana do iného zariadenia , prepustením občana do domácej starostlivosti, alebo úmrtím.
Občan môže byť prepustený zo ZSS  ak ďalšie  poskytovanie služieb nie je potrebné, alebo ak  sústavne a hrubo porušil domáci poriadok. Za spôsobené škody je povinný  poberateľ  -prípadne  kontaktná osoba poskytnúť materiálnu  - alebo finančnú náhradu.
Ak si klient berie  do ZSS  cennosti alebo iný majetok, uzatvorí sa s ním zmluva o ich  úschove, kde sa uvedie  presná špecifikácia  predmetov a iných cenností.  Za peniaze a cennosti, ktoré si ponecháva u seba, nesie sám zodpovednosť.

V prípade nejasností Vám informácie poskytnú pracovníci sociálneho úseku:

Mgr. Hlavačková Júlia, MBA
Tel: 0908 230 119
E-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
 

 


SAMARITÁNKA dnes

SAMARITÁNKA, n.o. je moderné zariadenie, poskytujúce vysoký štandard službieb, príjemné prostredie, možnosti kultúrneho i spoločenského vyžitia, individuálnu aj skupinovú terapiu a empatický prístup prívetivého, odborne zdatného personálu. Záujemcov zapisujeme do poradovníka.

SAMARITÁNKA história

Po rekonštrukcii jednej z budov sa zvýšila kapacita zariadenia o 11 miest. Pribudli nové komfortné izby s vlastným sociálnym zariadením, vertikálny výťah, spoločenská miestnosť i priestory na stretávanie sa klientov s príbuznými pri zachovaní súkromia s možnosťou prespania.

SAMARITÁNKA plány

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, dôraz na zvyšovanie kvality, vzdelávanie, rodinnú atmosféru, poradenstvo pre poberateľov a ich rodinných príslušníkov, skrášľovanie životných podmienok, úpravy terénu na dvore a plnenie potrieb poberateľov sociálnych služieb.